Ðức Phật với La Hầu La

Khi chưa thành đạo La Hầu La (con của Thái Tử Tất Ðạt Ða và Công Chúa Da Du Ðà La) tính tình cộc cằn, lười biếng không chịu lo tu học, đức Phật liền bảo La Hầu La về tịnh xá Hiền Ðộ để tu học trong chín mươi (90) ngày không dừng nghỉ và sám hối tội lỗi.

Khi đức Phật đến thăm, La Hầu La đem một chậu nước đến cho Phật rửa chân. Rửa xong đức Phật hỏi La Hầu La rằng:

– Nước trong chậu bây giờ có thể dùng để uống được không?

– Bạch Thế Tôn, không thể dùng được, trước đây nước sạch, nhưng bây giờ rửa chân nước bị dơ bẩn không thể uống được. Phật dạy rằng:

– Ngươi cũng như vậy, là con ta, là cháu vua Tịnh Phạn, từ bỏ cuộc sống xa hoa để sống xuất gia tu hành. Nếu ngươi không lo chăm tu học, để tâm ô uế cũng như nước bẩn kia không thể dùng được.

Phật bảo La Hầu La đổ chậu nước đi và nói:

– Chậu kia không còn nước bẩn, vậy có thể dùng đựng thức ăn được không?

– Bạch Thế Tôn, không thể dùng được vì chậu đã mang tên đựng nước bẩn.

Phật dạy La Hầu La:

– Ngươi cũng vậy, tuy làm kẻ tu hành nhưng tâm biếng nhác, miệng nói điều chẳng lành và bị tiếng đồn không tốt. Cũng như cái chậu kia không dùng vào việc cao trọng được.

Ðức Phật lấy cái chân hất chậu làm cho nứt bể và hỏi La Hầu La:

– Ngươi có tiếc cái chậu bể không?

– Bạch Thế Tôn, cái chậu rửa chân là vật không quý nếu bể cũng không lấy làm gì tiếc. Phật bảo La Hầu La:

– Ngươi cũng vậy, tuy là kẻ tu hành nhưng đã mang tiếng xấu, nên chẳng có ai thương quý, cũng như ngươi không quý cái chậu kia.

Nghe lời Phật dạy La Hầu La lấy làm xấu hổ, bèn phát tâm sám hối và từ đó về sau tinh tấn tu hành.

Buddha with Rahula

Before enlightened, when Rahula (Prince Tất Ðạt Ða’s son) was rude and lazy in studying Buddha’s teaching, Buddha immediately ordered him to return to the Purity barrack Hiền Ðộ (meaning Gentle and Blessing) for ninety days of nonstop studying and repentance of his wrong doings.

When Buddha came visit, Rahula brought him a bowl of water so he could wash his feet. After washing, Buddha asked Rahula:

– Is the water in this bowl drinkable?

– Buddha, the water is no longer drinkable. The water was clean, but after washing your feet in it, the water is now dirty.

Buddha preached:

– You are no difference than the water. You are my son. I had left the luxurious life to become a Buddhist priest. If you are unwilling to make yourself study harder, your conscience and soul will be similar to the useless dirty water.

Buddha told Rahula to dump the dirty water and asked:

– That bowl is now not contains dirty water. Can we use to put food into it?

– Buddha, it cannot be used to put food in because this bowl is known to have been used for storing only dirty water.

Buddha preached:

– You are no difference. Even though you are a Buddhist priest, you are very lazy person and your words are not peaceful. There are a lot of rumors about you, similar to this bowl that can’t be used to store other things beside dirty water.

Buddha used his feet to push down the bowl away causing it to break and asked Rahula:

– Do you have any sorrow that the bowl is broken?

– Buddha, the bowl used to wash the foot was not precious thing to missed at all.

Buddha told Rahula:

– You are no difference. Even though you are a Buddhist priest, you will receive no respect because you carry a bad reputation, just as nobody respects the bowl.

Listening to Buddha’s teaching, Rahula felt ashamed. He vowed to repent. From then on, he devoted all his time to studying Buddha’s teaching.