Thành Phần BHD

Trưởng Ban: HTr Cấp Dũng Quảng Giải
Phó Ban Ngành Nữ: HTr Cấp Tấn Thiện Quý
Phó Ban Ngành Nam: HTr Cấp Tấn Vạn Thắng
Tổng Thư Ký: HTr Cấp Tấn Thiện Hòa
Phó Tổng Thư Ký: HTr Cấp Tín Nghiêm Đăng
Thủ Quỹ: HTr Cấp Tín Nguyên Mai
UV Nội Vụ: HTr Cấp Tấn Thiện Phú
UV Tổ Kiểm: HTr Cấp Tấn Nguyên Đề
UV Nghiên Huấn Tu Thư: HTr Cấp Tấn Tâm Thọ
UV Doanh Tế: HTr Cấp Tín Thiện Hoa
UV Xã Hội: HTr Cấp Tín Thiện Phương
UV Bảo Chí: HTr Cấp Tín Vạn Niệm
UV Văn Mỹ Nghệ: HTr Cấp Tín Minh Trí
UV Thông Tin: HTr Cấp Tín Vạn Tân
UV Hoạt Động Thanh Niên: HTr Cấp Tín Diệu Anh

ĐỀ ÁN SINH HOẠT NHIỆM KỲ X (2018 -2021)

Năm 2018

Sinh hoạt tại các Miền

– Hoàn chỉnh Nhân sự, Hành Chánh, Liên lạc

– Thông qua các Đề Án hoạt động của thành viên BHD.

Năm 2019

–   Trại Huấn luyện HTr Lộc Uyển 14 & A Dục 10

–   Tổ chức Lễ thọ Thập Thiện giới & Tại Gia Bồ Tát Giới.

Năm 2020

–   Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN/Hải Ngoại và Thế Giới

–   Trại Họp Bạn (Queensland) 

–   Hội Thảo Chuyên Năng (HTr các Cấp) –   Lễ thọ Cấp Tập

Năm 2021

–   Đại Hội HTr lần XI (Adelaide)

–   Hội Thảo Chuyên Đề