BAN HỨỚNG DẪN

National Leadership Committee

 • Trưởng Ban: HTr Cấp Dũng Quảng Giải
 • Phó Ban Ngành Nữ: HTr Cấp Tấn Thiện Quý
 • Phó Ban Ngành Nam: HTr Cấp Tấn Vạn Thắng
 • Tổng Thư Ký: HTr Cấp Tấn Thiện Hòa
 • Phó Tổng Thư Ký: HTr Cấp Tín Nghiêm Đăng
 • Thủ Quỹ: HTr Cấp Tín Nguyên Mai
 • UV Nội Vụ: HTr Cấp Tấn Thiện Phú
 • UV Tổ Kiểm: HTr Cấp Tấn Nguyên Đề
 • UV Nghiên Huấn Tu Thư: HTr Cấp Tấn Tâm Thọ
 • UV Doanh Tế: HTr Cấp Tín Thiện Hoa
 • UV Xã Hội: HTr Cấp Tín Thiện Phương
 • UV Bảo Chí: HTr Cấp Tín Vạn Niệm
 • UV Văn Mỹ Nghệ: HTr Cấp Tín Minh Trí
 • UV Thông Tin: HTr Cấp Tín Vạn Tân
 • UV Hoạt Động Thanh Niên: HTr Cấp Tín Diệu Anh