Nội Quy

Lời Nói Đầu

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục nhằm xây dựng thế hệ trẻ thành những Phật Tử chân chánh và cùng với cộng đồng góp phần xây dựng một xã hội thật sự an vui, lành mạnh theo tinh thần Phật Giáo.

Hơn 60 năm trôi qua, dù gặp biết bao chướng duyên, thử thách, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn ung dung tự lực cánh sinh và không ngừng phát triển vững mạnh. Với châm ngôn Bi-Trí-Dũng, từng thế hệ nối tiếp thế hệ, cộng đồng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã âm thầm và liên tục quy hướng tâm nguyện cho sứ mạng đã dấn thân để hôm nay có được một lớp người trung kiên, quả cảm, giăng rãi khắp đất nước thân yêu và có mặt khắp cùng hải ngoại với chí hướng phụng sự đạo pháp, xây dựng cuộc đời và giữ tiếng thơm cho quê hương đất tổ. Có được kết quả như thế là nhờ ở mục đích, đường lối và cương lĩnh chính đáng đầy nhân bản, khai phóng, nhờ ở tâm nguyện, lý tưởng mà mỗi Đoàn viên hằng theo đuổi. Những điều đó đã đúc kết nên bản Nội Quy truyền thống được hình thành và ứng dụng nhịp nhàng từ những ngày đầu của thập niên 1950 cho đến nay.

Đây là văn kiện pháp quy chính thống và căn bản của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi, là cương lĩnh lãnh đạo, là kim chỉ nam cho hàng Huynh Trưởng. Chỉ vì để khế cơ với nơi dung cư mới, phù hợp với quản hạt nhiệm hành mà danh xưng và vài tiểu tiết cần thêm bớt so với bản Nội Quy truyền thống, nhưng mục đích, nền tảng, tổ chức và điều hành các cấp vẫn nhất quán theo nề nếp đã được truyền thừa từ hơn nửa thế kỷ qua.

Sau biến cố 1975, cùng với các quốc gia khác trên thế giới, nơi có người Việt định cư, Gia Đình Phật Tử Việt Nam lần lượt khai hoa nở nhụy trên khắp các tiểu bang tại quốc gia Úc Đại Lợi. Để việc điều hành tổ chức được hữu hiệu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt các cấp mà Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi đã được hình thành.
Đây là văn kiện pháp quy chính thống và căn bản của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi, là cương lĩnh lãnh đạo, là kim chỉ nam cho hàng Huynh Trưởng. Chỉ vì để khế cơ với nơi dung cư mới, phù hợp với quản hạt nhiệm hành mà danh xưng và vài tiểu tiết cần thêm bớt so với bản Nội Quy truyền thống, nhưng mục đích, nền tảng, tổ chức và điều hành các cấp vẫn nhất quán theo nề nếp đã được truyền thừa từ hơn nửa thế kỷ qua. Mọi sự sửa đổi Nội Quy này phải được Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang quyết định với biểu quyết trên 3/4 tổng số Đại Biểu hiện diện.
Bản Nội Quy này gồm 5 Chương 19 Điều
  • Được quyết nghị là Nội Quy chính thức của GĐPT Úc Châu trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ II tổ chức tại chùa Pháp Bảo, Sydney ngày 06/03/1986.
  • Được tu chỉnh lầ thứ nhất trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng bất thường toàn liên bang tổ chức tại trại Yến Phi, Canberra ngày 26/12/1988.
  • Được tu chỉng lần thứ nhì trong phiên họp khoáng đại Đại Hội Huynh trưởng toàn liên bang kỳ IV tổ chức tại chùa Pháp Hoa, Adelaide ngày 26/12/1996.
  • Được tu chỉnh lần thứ ba trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ V tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne ngày 26/12/1999. Riêng Điều 1 Chương I được tu chỉnh bổ túc trong Đại Hội Huynh Trưởng Bất Thường toàn liên bang tổ chức tại trại Huyền Quang, Queensland ngày 27/12/2000.
  • Được tu chỉnh lần thứ tư trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ VI tổ chức tại trại trường Ingleside, Sydney ngày 26/12/2002.
  • Được tu chỉnh lần thứ năm trong phiên họp tkhoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ VII tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt Tự DO NSW, Sydney ngày 30/12/2005.
  • Được tu chỉnh lần thứ sáu trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ IX tổ chức tại Riddles Creek Mechanics Institute, Melbourne tiểu bang Victoria ngày 28/12/2013.
  • Được tu chỉnh lần thứ bảy trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn liên bang kỳ 10 tổ chức tại Glenfield Scout Camp, Sydney ngày 26/12/2017.