Category: Tin Tức

Đại Hội kỳ 10 BHD GĐPTVN tại Âu Châu

Lam viên Úc Đại Lợi hòa chung niềm vui  cung GĐPTVN tai Âu Châu  đã tổ chúc Đại Hôi Kỳ X thành công viên mãn. Trang nhà GĐPTVN Úc Đại Lợi kính chúc Tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu chân cúng đá mềm chung tay cùng GĐPTVN tai Úc Đại Lợi xây dưng mái nhà Lam  ngày một …

Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến & BTC Tang Lễ Cố HTr Nguyên Mẫn LVL

Kính Bái Bạch Quý Ngài:Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt NamTrưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền TônHòa Thượng Thích Bảo LạcHòa Thượng Thích Quảng BaHòa Thượng Thích Phước NhơnHòa Thượng Thích Trường SanhHòa Thượng Thích Bổn ĐiềnHòa Thượng Thích Thiện TâmThượng Tọa Thích Như ĐịnhThượng Tọa Thích Tâm MinhThượng Tọa Thích Tâm …

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ

Kính gởi :  Tang-Quyến Huynh-Trưởng Nguyên-Mẫn Lê-Viết-Lâm Bản sao kính gởi : Quý Huynh-Trưởng Thành-viên Hội-Đồng CĐ&GS GĐPTVN-HK ( để kính tường và chung lời cầu nguyện ) NAM-MÔ TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT Thành kính,Hội-Đồng CHỈ-ĐẠO & GIÁM-SÁT/ GĐPTVN-Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu của BHD HN đến Chị Tâm Tú cùng GĐPT tại UĐL

Kính thưa Chị, BHD Hải Ngoại vô cùng thương tiếc anh Nguyên Mẫn một người anh gương mẫu đầy đạo hạnh, BHD Hải Ngoại kính gởi Thư Phân Ưu Thành kính chia buồn cùng với chị và gia đình đã mất đi người thân yêu. Thành kính chia buồn đến GĐPT tại Úc Đại Lợi đã mất đi người anh khả kính…. Kính chúc chị …

Thành kính phân ưu: Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Kính gửi: Tang Quyến Huynh Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm(Kính nhờ VP.BHD Úc Đại Lợi chuyển đến Tang Quyến giùm) Bản sao kính gửi: –    Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát     “Để kính tường” –   Ban viên BHD Trung Ương –   Các Ban …

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH BAN CHỨNG MINH TANG LỄ: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hòa Thượng Thích Phước Nhơn Hòa Thượng Thích Quảng Ba Hòa Thượng Thích Trường Sanh Hòa Thượng Thích Bổn Điền Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Thượng Tọa Thích Tâm Minh Thượng Tọa Thích Tâm Phương Thượng …

Phân Ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Kính gởi Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi,  – Điện thư phân ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn viên Âu Châu thành tâm đồng nguyện cầuĐức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ Chơn linh Cố Huynh Trưởng …