Tin Tức

Ban Đại Diện Miền

Htr Quảng Trí – Nguyễn Thái Hùng
Htr Minh Hoàng – Diệp Khôi

Htr Nguyên Dũng – Phạm Thanh Hùng
Htr Minh Quang – Trần Anh Kiệt
Htr Tâm Hạnh – Tạ Kim Nga
Htr Nguyệt Diệu – Lê Thị Thu Liễu

Chánh Đạo

HTr Nghiêm Đăng – Nguyễn Thái Đăng Khoa
HTr Thiện Từ – Nguyễn Quốc Việt
HTr Minh Tâm Hồ – Hoàng Thông (Ivan)
HTr Diệu Anh – Hồ Hoàng Trâm (Jayde)
HTr Giác Châu – Trần Ngọc Nhu
HTr Viên Đức – Nguyễn Mai Thy

Đại Bi Quan Âm

Htr Minh Hoàng – Diệp Khôi
Htr Minh Quang – Trần Anh Kiệt
Htr Tâm Hạnh – Tạ Kim Nga

Quảng Đức

Htr Nguyên Dũng – Phạm Thanh Hùng
Htr Tuệ Hoàng – Trần Đức Huy
Htr Nhuận Anh – Nguyễn Thị Đào
Htr Quảng Nguyên – Tạ Thùy Trinh
Htr Quảng Tuệ Hiếu – Đỗ Nguyễn Diễm Thảo

Đại Hoan Hỷ

HTr Nguyên Văn – Nguyễn Thanh Hải
Htr Phước Thái – Hoàng Đức Sơn
Htr Huệ Hạnh – Nguyễn Văn Alan
HTr Đoan Tín – Trần Thị Hồng Loan
Htr Nguyên Phương – Nguyễn Huyền Tôn Nữ Hạnh Thảo
Htr Tịnh Thủy – Trần Ngọc Anh Tuyền