GĐPT Miền Tâm Minh

Tin Tức

Ban Đại Diện Miền

 • Htr Quảng Trí – Nguyễn Thái Hùng
 • Htr Minh Hoàng – Diệp Khôi
 • Htr Nguyên Dũng – Phạm Thanh Hùng
 • Htr Minh Quang – Trần Anh Kiệt
 • Htr Tâm Hạnh – Tạ Kim Nga
 • Htr Nguyệt Diệu – Lê Thị Thu Liễu

Chánh Đạo

 • HTr Nhuận Linh - Trần Thu Loan
 • HTr Diệu Anh – Hồ Hoàng Trâm (Jayde)
 • HTr Minh Tâm Hồ – Hoàng Thông (Ivan)
 • HTr Thiện Từ – Nguyễn Quốc Việt
 • HTr Giác Châu – Trần Ngọc Nhu
 • HTr Viên Đức – Nguyễn Mai Thy

Đại Bi Quan Âm

 • Htr Minh Hoàng – Diệp Khôi
 • Htr Minh Quang – Trần Anh Kiệt
 • Htr Tâm Hạnh – Tạ Kim Nga

Quảng Đức

 • Htr Nguyên Dũng – Phạm Thanh Hùng
 • Htr Tuệ Hoàng – Trần Đức Huy
 • Htr Nhuận Anh – Nguyễn Thị Đào
 • Htr Quảng Nguyên – Tạ Thùy Trinh
 • Htr Quảng Tuệ Hiếu – Đỗ Nguyễn Diễm Thảo

Đại Hoan Hỷ

 • HTr Nguyên Văn – Nguyễn Thanh Hải
 • Htr Phước Thái – Hoàng Đức Sơn
 • Htr Huệ Hạnh – Nguyễn Văn Alan
 • HTr Đoan Tín – Trần Thị Hồng Loan
 • Htr Nguyên Phương – Nguyễn Huyền Tôn Nữ Hạnh Thảo
 • Htr Tịnh Thủy – Trần Ngọc Anh Tuyền