GĐPT Miền Tịnh Khiết

Tin Tức

Ban Đại Diện Miền

Trưởng Ban: Htr Cấp Tín Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng
Phó Ban: Htr Cấp Tín Chúc Thông Lê Văn Cườm
Thư Ký: Htr Cấp Tập Diệu Hạnh Lê Nguyên Thủy
Thủ Quỷ: Htr Sơ Cấp Lệ Hoa Huỳnh Tina
Ban Viên: Liên Đoàn Trưởng của các đơn vị trực thuộc:

Htr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn (Lục Hòa)
Htr Cấp Tín Tâm Như Lê Tuấn Tú (Chánh Pháp)
Htr Cấp Tín Giải Thoát Dương Hương Ly (Pháp Bảo)
Htr Cấp Tín Nguyên Thơ Đoàn Uyên Thi (Chánh Kiến)
Htr Cấp Tập Vạn Hưng Nguyễn Thanh Đức (Huyền Quang)
Htr Cấp Tập Minh Thuận Lâm Thanh Huấn (Chánh Tâm)