GĐPT Miền Thiện Minh

Tin Tức

Ban Đại Diện Miền

  • Trưởng ban: HTr. Cấp Tín – Vạn Duyên Nguyễn Kết
  • Phó ban: HTr. Cấp Tín – Chúc Nhiệm Ng`uyễn Đức Tú An
  • Thư ký: HTr. Cấp Tín – Vạn Thiện Trần Hoàng An
  • Thủ Quỹ: HTr. Cấp Tín – Thiện Hương Diệp Thị Nga

Chánh Tín

Long Hoa

Pháp Hoa

Liên Hoa

Chánh Tuệ