Năm Hạnh của Người Phật Tử

Năm hạnh cuả người Phật Tử trong cuộc sống hằng ngày là:

1. Tinh Tấn: Luôn luôn tiến tới, cố gắng tu học, không nản chí, không sờn lòng.

2. Hỷ Xả: Vui vẻ, bỏ hết phiền muộn và biết rộng lượng tha thứ.

3. Thanh Tịnh: Trong sạch từ thân thể, lời nói, ý nghĩ và việc làm.

4. Trí Huệ: Hiểu biết cùng khắp, học hỏi để mở mang trí óc và nhận định sáng suốt.

5. Từ Bi: Ðem vui cứu khổ cho mọi người, mọi loài và không mong cầu đền trả.

The Five Conducts Of A Buddhist

The five conducts a Buddhist need to follow and practice everyday:

1. Diligent: Always strive to better, improve yourself. Never give up or get disappointed or discouraged.

2. Forgiveness: Be happy and forgiving. Leave unhappiness from someone behind. Learn how to be generous and forgiving.

3. Purity: Be pure and clean in every thought and action.

4. Wisdom: Acquire full understanding of Buddha’s teachings; practice his ways to reach enlightenment. Never let ignorance controls your judgment.

5. Compassion: Bring happiness and kindness to all beings. Love all beings as loving yourself. Lend a hand when you can and never expect a favor in return.