Ý Nghĩa Cờ Phật Giáo

Cờ Phật Giáo thế giới được hai mươi bảy (27) phái đoàn Phật Giáo trong đó có Việt Nam công nhận năm 1950 tại Columbo, Tích Lan (Srilanka).

Cờ Phật Giáo có năm màu theo thứ tự: Xanh dậm, vàng, đỏ, trắng, cam và một màu tổng hợp của năm màu trên.

Năm màu tuợng trưng cho ánh sáng hào quang của chư Phật và biểu tượng tinh thần của Phật Giáo.

Màu tổng hợp tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của tất cả tín đồ Phật Giáo.

Em luôn luôn tôn trọng cờ Phật Giáo.

The Meaning Of TheBuddhist Flag

The world’s Buddhist flag was officially accepted by twenty-seven delegations, including Vietnam, at the International Buddhist Conference in 1950 at Colombo, Sri Lanka.

The Buddhist flag consists of five colors in the order of: Dark blue, yellow, red, white, orange, and a combination of the above five.

These five colors, symbolize the halo of Buddha’s and represent the spirit of Buddhism.

The combinations of these colors represent the unity of all Buddhist followers.

We must always respect and honor the Buddhist flag.