Category: Trung Tâm Sinh Hoạt

Lễ An Vị Phật cho Trung Tâm Sinh Hoạt GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Gia Đình Phật Tử Việt Nam được viết tắt là GĐPTVN, một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng niên Phật giáo trở thành những Phật tử chân chánh hầu góp phần xây dựng xa hội trên tinh thần Phật Giáo. GĐPTVN được hình thành từ năm 1940 do bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám …