Another successful year of Sports Day done despite the rainy weekend!

Chúc mừng Miền Tịnh Khiết đã có thêm một ngày Sports Day thành công. Cám ơn sự nổ lực và tinh thần đồng đội của tất cả các đội để chúng ta có được một ngày thật vui.

Congratulations to all teams for their great effort. However, after 8 years of hard work and many years of coming 2nd, GĐPT Chánh Pháp finally took home the trophy!

Riêng GĐPT Chánh Pháp, sau 8 năm chờ đợi và nhiều năm về nhì, Chánh Pháp cuối cùng cũng đã mang về nhà chiếc cúp!

Chúng tôi rất hãnh diện với sự cố gắng của các em đoàn sinh Chánh Pháp. Các em đã cố gắng và chơi hết mình trong tinh thần thi đua.

Looking forward to Sports Day 2020!