Đêm nay nhìn trăng hạ huyền – nhớ anh nơi phương trời xa ấy mà gắng dệt xong dòng nhạc tưởng niệm anh – Đây chỉ là bản mới phác thảo, còn có thể sửa chữa lại

Kính gởi về GĐPT Việt Nam tại Úc Châu

Quảng Đức

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fducquangmusic%2Fposts%2F2981113835454130&show_text=true&width=500