BAN THƯỜNG VỤ

 • Trưởng Ban: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • Phó Ban Ngành Nam: Htr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
 • Phó Ban Ngành Nữ: Htr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tấn Thiện Hòa Phùng Thị Thái Hiền
 • Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • Thủ Quỹ: Htr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng
 • Uỷ Viên Nội Vụ: Htr Cấp Tấn Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
 • Uỷ Viên Tổ Kiểm: Htr Cấp Tín Chúc Nhiệm Nguyễn Đức Tú An
 • Uỷ Viên Nghiêm Huấn Tu Thư: Htr Cấp Tấn Nguyễn Thượng Dật

CÁC UỶ VIÊN

 • Trưởng Ban Đại Diện Miền Tâm Minh: Htr Cấp Tín Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • Trưởng Ban Đại Diện Miền Thiện Minh: Htr Cấp Tín Vạn Duyên Nguyễn Kết
 • Trưởng Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • UV Doanh Tế: Htr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 • UV Báo Chí: Htr Cấp Tín Vạn Niệm Lê Minh
 • UV Thông Tin: Htr Cấp Tín Thiện Từ Nguyễn Quốc Việt
 • UV Xã Hội: Htr Cấp Tín Thiện Phương Nguyễn Thị Hồng Loan
 • UV Văn Mỹ Nghệ: Htr Cấp Tín Diệu Hoa Lê Thị Thúy Hằng
 • UV Hoạt Động Thanh Niên: Htr Cấp Tấn Minh Quang Trần Anh Kiệt