BAN THƯỜNG VỤ

 • Trưởng ban: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • Phó ban ngành nam: Htr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn
 • Phó ban ngành nữ: Htr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Tổng thư ký: Htr Cấp Tấn Thiện Hoà Phùng Thị Thái Hiền
 • Phó Tổng Thư Ký: Htr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa.
 • Thủ quỹ: Htr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng
 • Uỷ Viên Nội Vụ: Htr Cấp Tấn Thiện Phú Nguyễn Văn Vinh
 • Uỷ viên tổ kiểm: Htr Cấp Tín Chúc Nhiệm Nguyễn Đức Tú An
 • Uỷ viên nghiêm huấn tu thư: Htr Cấp Tấn Nguyễn Thượng Dật

CÁC UỶ VIÊN

 • Trưởng ban đại diện miền Tâm Minh: Htr Cấp Tín Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • Trưởng ban đại diện miền Thiện Minh: Htr Cấp Tín Vạn Duyên Nguyễn Kết
 • Trưởng ban đại diện miền Tịnh Khiết: Htr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh
 • UV Doanh Tế: Htr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 • UV Báo chí: Htr Cấp Tín Vạn Niệm Liên Minh
 • UV Thông Tin: Htr Cấp Tín Thiện Từ Nguyễn Quốc Việt
 • UV Xã hội: Htr Cấp Tín Thiện Phương Nguyễn Thị Hồng Loan
 • UV Văn mỹ nghệ: Htr Cấp Tín Diệu Hoa Lê Thị Thuý Hằng
 • UV Hoạt động thanh niên: Htr Cấp Tấn Minh Quang Trần Anh Kiệt