Kính gởi:

VP BHD/Hải Ngoai;
HTr Cấp Dũng, Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Diện BHD/HN tại Úc Đại Lợi;
Quý HTr Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL;
Quý HTr Ban Đại Diện các Miền GĐPTVN/UĐL:  Tịnh Khiết, Tâm Minh và Thiện Minh;
Quý HTr Ban Liên Đoàn các Đơn Vị GĐPTVN/UĐL;
Cùng quý HTr các Cấp GĐPTVN/UĐL,

Kính thưa quý Ban, cùng quý Huynh Trưởng,

Văn Phòng BHD/UĐL xin báo sự thay đổi đến ngày tổ chức Lễ Tưởng Niệm GĐPT.

Lễ đã được dời từ ngày Chủ Nhất đến ngày Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

Ban Tổ Chức sẽ Livestream buổi Lễ Tưởng Niệm của GĐPT từ 2pm – 3pm giờ Sydney qua trang facebook BHD:– https://www.facebook.com/GDPTVNUDL

Kính chào Tinh tấn,
VP Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi