Kính Bái Bạch Quý Ngài:
Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa Thượng Thích Bổn Điền
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Thượng Tọa Thích Như Định
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Phước Tấn
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

Đồng Kính Gởi:
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
BHD Trung Ương GĐPTVN cùng Quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh thị Việt Nam
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Ban Hướng Dẫn, Miền, Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Hội Đồng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
Hội-Đồng Chỉ-Đạo & Giám-Sát GĐPTVN tại Hoa-Kỳ
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Âu Châu
Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn tại Úc Đại Lợi
Quý thân bằng quyến thuộc, thông gia, bạn hữu xa gần
Trang Nhà Quảng Đức
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới/Hải Ngoại/Úc Đại Lợi
Trang nhà Sen Trắng GĐPTVN: Sentrangusa.com
Nhà Quàn Trường An Sydney, Australia
Huynh Trưởng Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bái bạch Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni;
Kính thưa quý Liệt Vị,
Kính thưa quý Ban, cùng toàn thể quý Lam Viên,

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi xin thay mặt BTC Tang Lễ kính gởi đính kèm Thư Cảm Tạ của Gia Đình Tang Quyến và BTC Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm.
Chúng con đảnh lễ thành kính tri ân quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, 

Chúng con kính nguyện cầu Quý Ngài pháp thể luôn được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành và đồng gia hộ cho toàn thể Đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

Trong lúc tổ chức tang sự chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền đức cảm thông khả thứ và toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành kính tri ân và cảm tạ.

Kính,
VP Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi