Ý Nghĩa Vào Ðoàn

Đoàn là một nhóm người cùng lứa tuổi và giới tính hợp lại với nhau. Trong GĐPT, Đoàn được chia như sau:

– Oanh Vũ Nữ: nữ 7 đến 12 tuổi

– Oanh Vữ Nam: nam 7 đến 12 tuổi

– Thiếu Nữ: Nữ 13 đến 17 tuổi

– Thiếu Nam: nam 13 đến 17 tuổi

– Thanh Nữ: nữ 18 tuổi trở lên

– Thanh Nam: nam 18 tuổi trở lên

Khi vào đoàn em được anh chị trưởng thương yêu và dạy dỗ cho các em trở thành:

– Người Phật tử biết tin yêu đạo

– Nguời con ngoan và hiếu thảo

– Anh /chi/ em biết sống thương yêu và hòa thuận

– Người bạn tốt

Ngoài ra em còn được:

– Học, chơi và tập sống với thiên nhiên

– Tập tánh tự tin, can đảm và nhanh lẹ

– Quen được bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ em

Vào đoàn em nên đi sinh hoạt thường xuyên, chăm chỉ và nghe lời anh chị trưởng. 

Muốn trở thành một đoàn sinh chính thức của GĐPT, em phải đi sinh hoạt thường xuyên and sau 3 tháng em sẽ được làm lễ phát nguyện đeo huy hiệu hoa sen.

Nguyên Mai

The Meaning of Joining the Buddhist Youth

Group is formed by members who have the same age and gender. In GĐPT, Groups are divided as follows:

– Oanh Vu Nu: Girls 7 to 12 years old

– Oanh Vu Nam: Boys 7 to 12 years old

– Thieu Nu: Girls 13 to 17 years old

– Thieu Nam: Boys 13 to 17 years old

– Thanh Nu: Girls 18 and over

– Thanh Nam: Boys 18 and over

In the Group, there are leaders who are loving, caring and always willing train you to become a good:

– Buddhist citizen

– son/daughter

– brother/sister who are loving and getting along well with your siblings

– friend

Besides you also:

– practice living with nature, motor skills

– build up self esteem and confident

– meet good friends who are always willing to help.

As a member, you need to attend regularly and promptly, work hard and listen to the leaders’ guidances.

To become an official member of the Buddhist Youth Group, you have to attend regularly and after three months you able to oath and to obtain the Lotus badge .