Kính gởi

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi, 

– Điện thư phân ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn viên Âu Châu thành tâm đồng nguyện cầuĐức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ Chơn linh

Cố Huynh Trưởng cấp DŨNG Lê Viết Lâm, Pháp danh NGUYÊN MẪN, Bồ Tát giới danh CHƠN NHƯ TÁNH

Vãn sanh Cực Lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Văn phòng BHD Âu Châu,
TTK, Nguyên Mãn