CUNG THỈNH

BAN CHỨNG MINH TANG LỄ:

 • Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
 • Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 • Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
 • Hòa Thượng Thích Quảng Ba
 • Hòa Thượng Thích Trường Sanh
 • Hòa Thượng Thích Bổn Điền
 • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh
 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
 • Thượng Tọa Thích Phước Tấn
 • Thượng Tọa Thích Viên Trí

BAN KINH SƯ:

Chủ Sám:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Ban Kinh Sư

 • Thượng Tọa Thích Như Định
 • Thượng Tọa Thích Phổ Hương
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
 • Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

 • Trưởng BanTruyền Thống HTr Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
 • Trưởng Ban Tổ Chức HTr Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huynh Kim Hóa
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng TÂM LỄ Vương Học
 • Ban Thư Ký HTr Cấp Tấn NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh
 • HTr Cấp Tấn VẠN THẮNG Nguyễn Quốc Toàn
 • HTr Cấp Tấn THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền\
 • HTr Cấp Tín NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • UV Nội Vụ BHD/UĐL HTr Cấp Tấn THIỆN PHÚ Nguyễn Văn Vinh
 • Thủ Quỹ HTr Cấp Tín NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng
 • Ban Nghi Lễ HTr Cấp Tín CHÚC NGUYÊN Nguyễn Thanh Hùng
 • Ban Thị Giả HTr Cấp Tấn CHÚC TÂM Trần Chánh Bình & Vận Chuyển HTr Cấp Tín CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm
 • Ban Nhiếp Ảnh HTr Cấp Tín NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi
 • Ban Tiếp Tân GĐPT Chánh Kiến
 • Ban Ẩm Thực GĐPT Pháp Bảo
 • Ban Trang Trí GĐPT Huyền Quang
 • Xướng Ngôn Viên HTr Cấp Tập VẠN THUYẾT Phạm Hồng Duyên

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am                     Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm                       Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm                        Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN.
3:00pm – 4:00pm                        Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am – 9:00am                     Lễ Cầu Siêu của GĐPT.
9:00am – 10:00am                  Thăm viếng
10:00am – 11:00am                 Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm                 Di Quan
12:00am – 1:00pm                   Lễ Hỏa Táng