Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Kính gửi: Tang Quyến Huynh Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
(Kính nhờ VP.BHD Úc Đại Lợi chuyển đến Tang Quyến giùm)

Bản sao kính gửi:

–    Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát

    “Để kính tường”

–   Ban viên BHD Trung Ương

–   Các Ban Hướng Dẫn Miền

–    Liên Đoàn CHT Huệ Năng

–    HĐQT & BĐH Trung Tâm TQĐ

    “Để báo tin và cùng chung góp lời cầu nguyện”

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính,

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ