Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa Kỳ
Kính gởi: Chị Trần Thị Thu Thủy cùng Tang gia HTr Nguyên Mẫn (Kính nhờ BHD Úc Đại Lợi chuyển)

Điện Thư Cầu Nguyện của BHD Hoa Kỳ (đính kèm)

Kính chào Tinh tấn
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc HưngTổng Thư ký