Kính gởi : 

Tang-Quyến Huynh-Trưởng Nguyên-Mẫn Lê-Viết-Lâm

Bản sao kính gởi :

Quý Huynh-Trưởng Thành-viên Hội-Đồng CĐ&GS GĐPTVN-HK ( để kính tường và chung lời cầu nguyện )

NAM-MÔ TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT 
Thành kính,
Hội-Đồng CHỈ-ĐẠO & GIÁM-SÁT/ GĐPTVN-Hoa Kỳ