• Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi tiến hành tổ chức Lễ Thọ Cấp cho quý HTr cấp Tấn tân thăng cấp Dũng có tên sau đây:
    • Huynh Trưởng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng
    • Huynh Trưởng TÂM LỄ Vương Học
  • Địa điểm: Chùa Trúc Lâm, 13 Winspear Ave, Bankstown NSW 2200, Australia
  • Thời gian: 6:00AM Sydney, Chủ Nhật ngày 21.03.2021