Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính gởi
Quý Huynh Trường Ban Viên BHD GĐPTVN trên Thế Giới.
Quý VP BHD GĐPT tại Quốc Nội
Quý VP BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý Ban cùng quý Huynh Trường,Nhận được Tin buồn Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm tại UĐL đã mãn phần.VP BHD TG kính gởi đến quý Ban quý HTr Thông Tư đính kèm số 4.140 của BHD TG và Cáo Phó Huynh Trưởng Nguyên Mẫn.

Kính mong quý Ban, quý HTr nhất tâm cầu nguyện cho Chơn linh HTr Nguyên Mẫn được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

VP BHD Thế Giới
TUN HTr TTK
PTTK
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt