Hoa Kỳ CẦU NGUYỆN Htr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa Kỳ
Kính gởi: Chị Trần Thị Thu Thủy cùng Tang gia HTr Nguyên Mẫn (Kính nhờ BHD Úc Đại Lợi chuyển)

Điện Thư Cầu Nguyện của BHD Hoa Kỳ (đính kèm)

Kính chào Tinh tấn
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc HưngTổng Thư ký

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH

BAN CHỨNG MINH TANG LỄ:

 • Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
 • Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 • Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
 • Hòa Thượng Thích Quảng Ba
 • Hòa Thượng Thích Trường Sanh
 • Hòa Thượng Thích Bổn Điền
 • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh
 • Thượng Tọa Thích Tâm Phương
 • Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
 • Thượng Tọa Thích Phước Tấn
 • Thượng Tọa Thích Viên Trí

BAN KINH SƯ:

Chủ Sám:

 • Thượng Tọa Thích Tâm Minh

Ban Kinh Sư

 • Thượng Tọa Thích Như Định
 • Thượng Tọa Thích Phổ Hương
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
 • Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

 • Trưởng BanTruyền Thống HTr Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
 • Trưởng Ban Tổ Chức HTr Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huynh Kim Hóa
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng TÂM LỄ Vương Học
 • Ban Thư Ký HTr Cấp Tấn NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh
 • HTr Cấp Tấn VẠN THẮNG Nguyễn Quốc Toàn
 • HTr Cấp Tấn THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền\
 • HTr Cấp Tín NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • UV Nội Vụ BHD/UĐL HTr Cấp Tấn THIỆN PHÚ Nguyễn Văn Vinh
 • Thủ Quỹ HTr Cấp Tín NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng
 • Ban Nghi Lễ HTr Cấp Tín CHÚC NGUYÊN Nguyễn Thanh Hùng
 • Ban Thị Giả HTr Cấp Tấn CHÚC TÂM Trần Chánh Bình & Vận Chuyển HTr Cấp Tín CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm
 • Ban Nhiếp Ảnh HTr Cấp Tín NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi
 • Ban Tiếp Tân GĐPT Chánh Kiến
 • Ban Ẩm Thực GĐPT Pháp Bảo
 • Ban Trang Trí GĐPT Huyền Quang
 • Xướng Ngôn Viên HTr Cấp Tập VẠN THUYẾT Phạm Hồng Duyên

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am                     Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm                       Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm                        Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN.
3:00pm – 4:00pm                        Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am – 9:00am                     Lễ Cầu Siêu của GĐPT.
9:00am – 10:00am                  Thăm viếng
10:00am – 11:00am                 Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm                 Di Quan
12:00am – 1:00pm                   Lễ Hỏa Táng

Phân Ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Kính gởi

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi, 

– Điện thư phân ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn viên Âu Châu thành tâm đồng nguyện cầuĐức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ gia hộ, tiếp độ Chơn linh

Cố Huynh Trưởng cấp DŨNG Lê Viết Lâm, Pháp danh NGUYÊN MẪN, Bồ Tát giới danh CHƠN NHƯ TÁNH

Vãn sanh Cực Lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Văn phòng BHD Âu Châu,
TTK, Nguyên Mãn

THƯ PHÂN ƯU của HĐ CẤP DŨNG HẢI NGOẠI

Kính chuyển đến Quý HTr.   Thư Phân Ưu Cố HTr. Cấp Dũng  NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
của HĐCD/GĐPTVN/HN để liểu tri.

Ấn Cát Tường,
TÂM TRÍ Tư Đồ Minh

TIỂU SỬ: CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021)

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẦP DŨNG, TẤN GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI

Huynh Trưởng Lê Viết Lâm, Pháp Danh Nguyên Mẫn sinh ngày 21 tháng 08 năm 1933 (Quý Dậu) tại Thừa Thiên (Huế) Việt Nam. Anh được sinh trưởng trong một gia đình thâm tín Phật Giáo, anh đã sớm Quy Y Tam Bảo, với bổn Sư truyền giới Tỳ Kheo Thích Tâm Ngộ, hiệu Trí Hiển, tại Chùa Ba La Mật, ngày 06/11/1933.

Năm 1958, anh lập gia đình với chị Trần Thị Thu Thuỷ, Pháp Danh Tâm Tú, chị đã hết lòng hỗ trợ cho anh trong mọi lãnh vực hoạt động, chị luôn luôn có mặt bên cạnh anh.

Anh chị có 4 người con, 3 nam 1 nữ và đã có 5 Cháu Nội, Ngoại và 5 Chắc Ngoại. Tất cả thành viên trong gia đình anh chị đã hướng dẫn Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới.

Trong thời gian tại ngũ anh đã lần lượt phục vụ tại:

 • Bộ Tham mưu Quân Đoàn I – Đà nẵng
 • Tòa án Sơ thẩm Khánh Hòa – Nha trang
 • Tòa án Sơ thẩm Dak Lak – Buôn Mê Thuột
 • Trường Trung Học Bồ Đề Huế
 • Trường Trung Học Tổng hợp Buôn Mê Thuột
 • Trường Sư phạm Giáo học cấp Bổ túc Buôn Mê Thuột.
 • Trường Bồ Đề Buôn Mê Thuột.

SINH HOẠT PHẬT TỬ:

Cuộc đời của anh Nguyên Mẫn đã chính thức gia nhập phong trào Gia Đình Phật Hoá Phổ rất sớm là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quê nhà, và anh đã góp phần hình thành duy trì, kiện toàn và phát triển Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi nói riêng và tại Hải Ngoại nói chung, trong hơn 30 năm qua.

Năm 1948 – 1955, anh đã gia nhập Gia Đình Phật Hoá Phổ Chơn Tri tại Huế sinh hoạt liên tục từ Đoàn sinh đến Huynh Trưởng và nhận lãnh trách nhiệm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Thiện Ái tại Đà Nẵng năm 1953 -1954 và đảm nhận chức vụ Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chơn Tri năm 1954 – 1955 tại Huế. Sau đó anh tiếp tục sinh hoạt với Ban Huynh Trưởng GĐPT Chơn Tri đến năm 1962.

Gián Đoạn Sinh Hoạt:

Năm 1963 – 1982, Nhập ngũ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà và thời gian sau Quốc nạn
30/04/1975.

Quá Trình Hoạt Động tại Hải Ngoại: 1983 – 2021

 • Ngày 03/10/1998, anh đã thọ Bồ Tát Giới tại gia tại Giới Đàn Hương Sơn, Chùa Pháp Bảo Sydney Úc Đại Lợi, Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh.
 • Năm 1983 – 1984, anh được mời đảm nhiệm chức vụ Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Tiểu Bang NSW/ Úc Đại Lợi.
 • Năm 1983 – 1989, anh đã được Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Bảo mời giữ chức vụ Gia Trưởng để phục hoạt sinh hoạt GĐPT Pháp Bảo lúc bấy giờ.
 • Cuối năm 1986, anh đã được Đại Hội Huynh Trưởng tính nhiệm với chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn, kiêm Chủ Tịch Uỷ Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPTVN/ Úc Châu nhiệm kỳ II (1987 – 1990)
 • Năm 1987, anh làm Trại Trưởng Trại Họp Bạn Thiện Hoa toàn liên bang lần đầu tiên được tổ chức tại Adelaide.
 • Năm 1988, anh đã tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trường cấp 2 với tư cách Giảng viên Trại Huấn Luyện Huyền Trang I, do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN/ Hoa Kỳ, tổ chức tại O’Neill Regional Park California Hoa Kỳ.
 • Năm 1988, làm Trại trưởng Trại Họp Bạn Yến Phi liên Bang được tổ chức tại thủ đô Canberra. Trong kỳ trại nầy, một Đại Hội Huynh trưởng Bất thường được triệu tập để tu chỉnh Nội Quy, danh xưng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Châu được đổi thành Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.
 • Năm 1989, anh làm Trại Trưởng Trại Tâm Minh Hội Thảo và Tu Dưỡng Huynh Trưởng toàn Liên bang tại Caringal Melbourne tiểu bang Victoria. Trong kỳ trại nầy cò sự tham dự của chị Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi, Trưởng BHD/TƯ GĐPTVN tại Hoa Kỳ và anh Tâm Trí Tư Đồ Minh, Trưởng BHD GĐPTVN tại Canada. Đã hình thành Ban Vận Động để tiến đến việc thống nhất GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 1990, Trại Trưởng trại họp bạn Tâm Chánh và Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục do Ban Hướng Dẫn tổ chức tại Glenfield Sydney.
 • Năm 1991 – 1994, anh được mời làm Cố Vấn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997, anh đã tham dự Hội Nghị Hội Thảo Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, California, Hoa Kỳ.
 • Năm 1997 – 1999, Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997 – 2002, anh được mời làm Cố Vấn Truyền Thống BHD Trung Ương GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997, làm Trại T rưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang I giai đoạn 1 tổ chức tại Perth tiểu bang Tây Úc. Và giai đoại 2 tổ chức tại Sydney cuối năm 1998.
 • Năm 1995 – 1997, Đại Diện Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997 – 2000, anh phụ trách chức vụ Uỷ Viên Nghiên Cứu và Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 1999, Thành viên Hội Đồng Điều chỉnh Cấp Tấn GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 2000 – 2011, anh làm Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1998 – 2002, Anh được mời đảm trách chức Vụ Phó và Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.
 • Năm 2006 – 2011, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn GĐPTVN/UĐL.
 • Năm 2010, Chủ Tịch Hội Đồng Xét Cấp Tấn GĐPTVN/UĐL.
 • Năm 2014, anh là Thành Viện của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN trên thế giới.
 • Năm 2007 – 2008, anh đã hoàn tất chương trình Trại Huấn Luyện Cấp III Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại do Ban Hướng GĐPTVN Hải Ngoại tổ chức.

Với công sức đóng góp trí lực của anh cho sự thăng tiến, phát triển tổ chức mà anh đã được
Ban Hướng Dẫn “Trung Ương” Gia Đình Phật Việt Nam lần lược tấn phong cấp Bậc:

 • Cấp Tín, ngày 29/03/1986
 • Cấp Tấn, Quyết định số: 002/HDTƯ/TTQĐ/NV ngày 15/02/1995.
 • Cấp Dũng, Quyết định số 4005/HDTG/QĐ/TB ngày 09/10/2014.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến Tổ Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương, luôn luôn nhắc nhở anh
em, bằng hữu bằng câu:

Sáng cho người niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.

Đó cũng là hạnh nguyện của một Bồ Tát tại gia, và lý tưởng của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam luôn san xẻ nỗi khổ niềm đau để đạt thành tâm nguyện.

Anh đã bị tai biến trên 30 năm qua, mặc dù thân xác co rút, đau nhứt, nhưng anh không dừng nghỉ việc tu học, hành trì và thực hiện công tác giáo dục của Tổ chức GĐPT Việt Nam.

Nay, anh đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân ngày 07 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu) tạị thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales Úc Đại Lợi.

Hưởng Thọ: 89 tuổi.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

THÔNG TƯ: V/v Tang Lễ Cố HTr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Kính gởi:

VP BHD/Hải Ngoai;
HTr Cấp Dũng, Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng, Đại Diện BHD/HN tại Úc Đại Lợi;
Quý HTr Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL;
Quý HTr Ban Đại Diện các Miền GĐPTVN/UĐL:  Tịnh Khiết, Tâm Minh và Thiện Minh;
Quý HTr Ban Liên Đoàn các Đơn Vị GĐPTVN/UĐL;
Cùng quý HTr các Cấp GĐPTVN/UĐL,

Kính thưa quý Ban, cùng quý Huynh Trưởng,

Văn Phòng BHD/UĐL xin báo sự thay đổi đến ngày tổ chức Lễ Tưởng Niệm GĐPT.

Lễ đã được dời từ ngày Chủ Nhất đến ngày Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

Ban Tổ Chức sẽ Livestream buổi Lễ Tưởng Niệm của GĐPT từ 2pm – 3pm giờ Sydney qua trang facebook BHD:– https://www.facebook.com/GDPTVNUDL

Kính chào Tinh tấn,
VP Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Điện Thư Phân Ưu Gia đình Tang Quyến Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm (1933-2021)

Đời Lam Phụng Sự

THÔNG TƯ: V/v Tưởng niệm, Cầu nguyện Chơn linh cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính gởi :  
– Quý Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại Hải ngoại
– Quý Huynh trưởng Ban Viên Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại
– Quý Huynh trưởng BHD GĐPTVN tại Âu Châu/ Canada / Hoa Kỳ/ Úc Đại Lợi. 

Kính thưa quý Ban,

Quý Huynh Trưởng. VPBHD HN vô cùng thương tiếc xin được báo tin buồn đến quý Ban, Quý Huynh Trưởng là HTr Trưởng cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm đã xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 ngày 07.07.2021 (nhằm ngày 28.05.Tân Sửu) Hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Nay, VP BHD HN kính gởi đến quý Ban, quý Huynh Trưởng: 
– Thông Tư số 6-21026. Vv Tang Lễ Cố HTr Cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm.
– Cáo Phó của Gia Đình HTr Nguyên Mẫn 

Kính mong quý Ban, quý Huynh Trưởng cùng hướng tâm cầu nguyện cho Chơn linh HTr Nguyên Mẫn được Siêu Sanh Tịnh Độ. 

Kính chào Tinh Tấn
Văn Phòng BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại
PTTK
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

THÔNG TƯ: V/v Tang sự của cố Huynh trưởng cấp Dũng NGUYÊN MẪN – LÊ VIẾT LÂM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính gởi
Quý Huynh Trường Ban Viên BHD GĐPTVN trên Thế Giới.
Quý VP BHD GĐPT tại Quốc Nội
Quý VP BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý Ban cùng quý Huynh Trường,Nhận được Tin buồn Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm tại UĐL đã mãn phần.VP BHD TG kính gởi đến quý Ban quý HTr Thông Tư đính kèm số 4.140 của BHD TG và Cáo Phó Huynh Trưởng Nguyên Mẫn.

Kính mong quý Ban, quý HTr nhất tâm cầu nguyện cho Chơn linh HTr Nguyên Mẫn được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

VP BHD Thế Giới
TUN HTr TTK
PTTK
Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt